OpenJPA

OpenJPA

Versions

Name Start date Release date Description
Unreleased 2.4.1 OpenJPA 2.4.1 (trunk)
Unreleased 2.2.x
Unreleased 2.5.0 OpenJPA 2.5.0 (future)
Released 2.4.0 OpenJPA 2.4.0
Unreleased 2.3.1 OpenJPA 2.3.2 Maintenance Release
Released 2.3.0 OpenJPA 2.3.0
Unreleased 2.2.3 OpenJPA 2.2.x Maintenance Release
Unreleased 2.2.1.1 OpenJPA 2.2.1.x Maintenance Release
Released 2.2.2 OpenJPA 2.2.2 Release
Released 2.2.1 OpenJPA 2.2.1 Release
Released 2.2.0 OpenJPA 2.2.0 Release
Unreleased 2.1.2
Released 2.1.1 OpenJPA 2.1.x maintenance release
Released 2.1.0
Unreleased 2.0.3 OpenJPA 2.0.x maintenance release
Unreleased 2.0.2 OpenJPA 2.0.x Maintenance Release
Released 2.0.1 2.0.1 Release
Released 2.0.0 JPA2 release
Released 2.0.0-beta3 2.0.0 Beta 3
Released 2.0.0-beta2 2.0.0 Beta 2
Released 2.0.0-beta 2.0.0 Beta
Released 2.0.0-M3 Early Access 3
Released 2.0.0-M2 Early Access 2
Released 2.0.0-M1 OpenJPA 2.0.0 Milestone 1
Unreleased 1.3.0
Unreleased 1.2.4 OpenJPA 1.2.4 Release
Released 1.2.3 OpenJPA 1.2.3 Release
Released 1.2.2
Released 1.2.1
Released 1.2.0
Unreleased 1.1.1
Released 1.1.0
Unreleased 1.0.5
Released 1.0.4
Released 1.0.3
Released 1.0.2
Released 1.0.1
Released 1.0.0