Tika
  1. Tika

mime

Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Critical Critical 1
   3%
Major Major 14
   47%
Minor Minor 14
   47%
Trivial Trivial 1
   3%

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Antoni Mylka 1
   3%
Jukka Zitting 2
   7%
Maxim Valyanskiy 1
   3%
Unassigned 26
   87%

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Released 1.2 1
Unreleased 1.6 1
Unscheduled 28

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 28
   21%
Reopened 2
   1%
Resolved 65
   48%
Closed 40
   30%

View Issues