HBase
  1. HBase

master

Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Blocker Blocker 1
   1%
Critical Critical 8
   9%
Major Major 58
   65%
Minor Minor 18
   20%
Trivial Trivial 4
   4%

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Alicia Ying Shu 1
   1%
Amitanand Aiyer 1
   1%
Andrey Stepachev 2
   2%
Ben West 1
   1%
chunhui shen 1
   1%
Enis Soztutar 1
   1%
Esteban Gutierrez 1
   1%
Himanshu Vashishtha 2
   2%
Honghua Feng 4
   4%
Jeffrey Zhong 1
   1%
Jieshan Bean 2
   2%
Josh Elser 1
   1%
Lars George 1
   1%
Maryann Xue 2
   2%
Matteo Bertozzi 7
   8%
mingjian 1
   1%
Mubarak Seyed 1
   1%
Nicolas Liochon 1
   1%
rajeshbabu 1
   1%
Rishit Shroff 3
   3%
Schubert Zhang 1
   1%
Sergey Shelukhin 1
   1%
stack 3
   3%
Stephen Yuan Jiang 2
   2%
Subbu M Iyer 1
   1%
Tianying Chang 1
   1%
Unassigned 45
   51%

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Unreleased & Archived 0.90.7 2
Released 0.92.0 1
Unreleased & Archived 0.92.3 1
Unreleased hbase-6055 1
Unreleased 2.0.0 9
Unreleased 1.1.0 5
Unscheduled 73

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 78
   11%
Reopened 2
 
Resolved 339
   48%
Closed 274
   39%
Patch Available 9
   1%

View Issues