HBase
  1. HBase

master

Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Blocker Blocker 1
   1%
Critical Critical 9
   8%
Major Major 68
   63%
Minor Minor 26
   24%
Trivial Trivial 4
   4%

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Alicia Ying Shu 1
   1%
Amitanand Aiyer 1
   1%
Andrey Stepachev 3
   3%
Ben West 1
   1%
chunhui shen 1
   1%
dhruba borthakur 1
   1%
Enis Soztutar 1
   1%
Esteban Gutierrez 1
   1%
gaojinchao 1
   1%
Himanshu Vashishtha 2
   2%
Honghua Feng 4
   4%
Jeffrey Zhong 1
   1%
Jieshan Bean 2
   2%
Lars George 1
   1%
Liu Jia 3
   3%
Maryann Xue 2
   2%
Matteo Bertozzi 7
   6%
mingjian 1
   1%
Mubarak Seyed 1
   1%
Nicolas Liochon 1
   1%
rajeshbabu 1
   1%
Riley Patterson 1
   1%
Rishit Shroff 3
   3%
Schubert Zhang 1
   1%
Sergey Shelukhin 1
   1%
stack 3
   3%
Subbu M Iyer 1
   1%
Tianying Chang 1
   1%
Todd Lipcon 1
   1%
Unassigned 59
   55%

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Unreleased 0.89-fb 3
Unreleased & Archived 0.90.7 2
Released 0.92.0 1
Unreleased & Archived 0.92.3 2
Unreleased hbase-6055 1
Unreleased 2.0.0 7
Unreleased 1.1.0 1
Unscheduled 92

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 94
   14%
Reopened 3
 
Resolved 300
   44%
Closed 274
   40%
Patch Available 11
   2%

View Issues