Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Blocker Blocker 2
   1%
Critical Critical 9
   5%
Major Major 146
   81%
Minor Minor 22
   12%
Trivial Trivial 1
   1%

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Aaron Dossett 1
   1%
Aaron T. Myers 2
   1%
Alejandro Abdelnur 2
   1%
Allen Wittenauer 1
   1%
Arun Suresh 3
   2%
Benoy Antony 12
   7%
Brahma Reddy Battula 1
   1%
Daryn Sharp 13
   7%
Eli Collins 1
   1%
Erik Steffl 1
   1%
Hrishikesh Gadre 1
   1%
hzlu 1
   1%
Jiajia Li 4
   2%
Jingguo Yao 1
   1%
Joey Echeverria 2
   1%
Kai Zheng 28
   16%
Kan Zhang 2
   1%
Larry McCay 3
   2%
Liang Xie 2
   1%
Mohammad Kamrul Islam 1
   1%
Mubashir Kazia 1
   1%
Owen O'Malley 2
   1%
Shingo Furuyama 1
   1%
Stephen Chu 1
   1%
Steve Loughran 1
   1%
Sunny Cheung 1
   1%
Suresh Srinivas 2
   1%
Ted Malaska 1
   1%
Todd Lipcon 1
   1%
Tsz Wo Nicholas Sze 1
   1%
Yi Liu 7
   4%
Yongjun Zhang 1
   1%
Yu Gao 1
   1%
zhihai xu 2
   1%
zhouyingchao 1
   1%
Unassigned 74
   41%

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Released 1.0.3 1
Unreleased 3.0.0 1
Unscheduled 178

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 144
   23%
In Progress 4
   1%
Resolved 107
   17%
Closed 343
   54%
Patch Available 32
   5%

View Issues