Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Blocker Blocker 1
   1%
Critical Critical 10
   6%
Major Major 132
   79%
Minor Minor 24
   14%

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Aaron T. Myers 2
   1%
Alejandro Abdelnur 2
   1%
Arun Suresh 2
   1%
Benoy Antony 11
   7%
Brahma Reddy Battula 1
   1%
Daryn Sharp 13
   8%
Eli Collins 1
   1%
Erik Steffl 1
   1%
Harsh J 1
   1%
Jingguo Yao 1
   1%
Jinghui Wang 1
   1%
Joey Echeverria 2
   1%
Kai Zheng 27
   16%
Kan Zhang 2
   1%
Larry McCay 3
   2%
Liang Xie 2
   1%
Mohammad Kamrul Islam 1
   1%
Mubashir Kazia 1
   1%
Owen O'Malley 2
   1%
sangamesh 1
   1%
Shingo Furuyama 1
   1%
Stephen Chu 1
   1%
Suresh Srinivas 2
   1%
Ted Malaska 1
   1%
Todd Lipcon 1
   1%
Tsz Wo Nicholas Sze 1
   1%
Varun Saxena 1
   1%
Vlad Rozov 1
   1%
Yi Liu 7
   4%
Yongjun Zhang 1
   1%
Yu Gao 1
   1%
zhihai xu 1
   1%
Unassigned 71
   43%

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Released 1.0.3 1
Released 2.0.0-alpha 1
Unreleased 2.7.0 4
Unscheduled 161

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 128
   22%
In Progress 3
   1%
Resolved 116
   20%
Closed 308
   52%
Patch Available 36
   6%

View Issues