Uploaded image for project: 'Eagle'

Eagle

Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Critical Critical 3
   1%
Major Major 244
   81%
Minor Minor 44
   15%
Trivial Trivial 10
   3%

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Chang chen 1
 
DanielZhou 4
   1%
Don Bosco Durai 1
 
Edward Zhang 20
   7%
Garrett Li 4
   1%
Hao Chen 74
   25%
Huizhi Lu 5
   2%
Jayesh 13
   4%
jianzhong.chen 1
 
JiJun Tang 5
   2%
Jilin, Jiang 11
   4%
juhe 2
   1%
Lantao Jin 1
 
Libin, Sun 4
   1%
Lingang Deng 4
   1%
luokun 3
   1%
Michael Wu 14
   5%
Prasad Mujumdar 1
 
Senthilkumar 7
   2%
Su Ralph 6
   2%
Ted Yu 1
 
wujinhu 9
   3%
yupu 5
   2%
Zeng, Bryant 1
 
Zhao, Qingwen 28
   9%
Zhaokun Qin 1
 
Unassigned 75
   25%

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Released v0.3.0 1
Unreleased Future 3
Released v0.4.0 1
Unreleased v0.5.0 125
Unreleased v0.3.1 1
Unreleased v0.6.0 16
Unreleased v0.4.1 3
Unscheduled 153

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 274
   27%
In Progress 21
   2%
Reopened 6
   1%
Resolved 351
   35%
Closed 353
   35%

View Issues

Unresolved: By Issue Type

Issue Type Issues Percentage
Bug Bug 96
   32%
Improvement Improvement 111
   37%
New Feature New Feature 56
   19%
Sub-task Sub-task 21
   7%
Task Task 16
   5%
Test Test 1
 

View Issues