Uploaded image for project: 'Eagle'

Eagle

Issues

Unresolved: By Priority

Priority Issues Percentage
Critical Critical 3
   1%
Major Major 233
   80%
Minor Minor 46
   16%
Trivial Trivial 10
   3%

View Issues

Unresolved: By Assignee

Assignee Issues Percentage
Chang chen 3
   1%
DanielZhou 4
   1%
Don Bosco Durai 1
 
Edward Zhang 21
   7%
Garrett Li 4
   1%
Hao Chen 74
   25%
Huizhi Lu 5
   2%
Jayesh 14
   5%
jianzhong.chen 1
 
JiJun Tang 7
   2%
Jilin, Jiang 11
   4%
juhe 2
   1%
Lantao Jin 1
 
Libin, Sun 4
   1%
Lingang Deng 7
   2%
luokun 6
   2%
Michael Wu 14
   5%
Prasad Mujumdar 1
 
Senthilkumar 7
   2%
Su Ralph 6
   2%
wujinhu 9
   3%
yupu 5
   2%
Zeng, Bryant 1
 
Zhao, Qingwen 17
   6%
Zhaokun Qin 1
 
Unassigned 66
   23%

View Issues

Unresolved: By Version

Version Issues
Released v0.3.0 1
Unreleased Future 1
Released v0.4.0 1
Unreleased v0.5.0 131
Unreleased v0.3.1 1
Unreleased v0.6.0 10
Unreleased v0.4.1 3
Unscheduled 146

View Issues

Status Summary

Status Issues Percentage
Open 268
   28%
In Progress 18
   2%
Reopened 6
   1%
Resolved 323
   33%
Closed 352
   36%

View Issues

Unresolved: By Issue Type

Issue Type Issues Percentage
Bug Bug 86
   29%
Improvement Improvement 110
   38%
New Feature New Feature 57
   20%
Sub-task Sub-task 20
   7%
Task Task 16
   5%
Test Test 3
   1%

View Issues